NOTE: English version follows the Danish version – please scroll down

Terms

1. Betaling
På purifi-audio.com kan du betale med VISA, Mastercard, JBC, Diners, Discover og AMEX. Pengene vil først blive trukket på din konto når varen afsendes; undtaget er dog ”made-to-order” varer hvor pengen bliver trukket så snart produktionen igangsættes. Du kan også vælge at betale via PayPal eller bankoverførsel hvor pengene overføres straks efter du godkender transaktionen.

Alle beløb er i Danske kroner (DKK). Produktpriser er oplyst både incl. og excl. moms. Ved salg indenfor Danmark afregnes altid incl. dansk moms. Ved salg udenfor Danmark følges de til en hver tid gældende regler for momsafregning. Som udenlandsk handlende indestår du altid selv for alle skatter/afgifter/o.lign., som det importerende land eventuelt måtte pålægge (Incoterm/DAP). Der tages forbehold for trykfejl, korrekturfejl, prisændringer, udsolgte varer mv. Vi forbeholder os retten til at annullere enhver ordre.

På vores Webshop benyttes en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

2. Levering
Vi afsender varen indenfor 7 dage fra ordretidspunktet medmindre andet er anført ved ordreafgivelse eller informeret efterfølgende, f.eks. via e-mail. Undtaget er produkter anført som made-to-order idet disse først produceres efter ordremodtagelse/betaling og leveringstiden derfor kan være betydeligt længere. Der henvises til cirka leveringstid anført på produktsiden.

Der benyttes en af purifi-audio.com valgt kurerservice. Afhængig af flere faktorer som for eksempel destinationsland, privatadresse eller firmaadresse, kan der forekomme ændringer i fragtprisen. Skulle dette være tilfældet, oplyses du herom inden varen afsendes og betaling trækkes på din konto. Accepterer du ikke den oplyste ændring i fragtprisen, vil ordren blive annulleret uden nogen omkostninger for dig.

Afhængig af land/region præsenteres du som kunde for to leveringsvalgmuligheden: Den ene er beregnet til privatkunder med levering til privatadresser, og den anden er kun beregnet til firmakunder med levering til firmaadresser. Vælger du den leveringsmulighed som er beregnet for firmaadresser, vil kurerfirmaet efterfakturerer et ekstravederlag for levering til privatadresse såfremt de ikke anser den opgivne adresse som en legal firmaadresse. Som kunde hæfter du for dette eftervederlag uafhængig af dets størrelse.

3. Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader opstået ved forkert betjening eller forkert tilslutning af produktet. Er varen en elektronisk komponent, modul eller enhed henvises til varens datablad, som indeholder specifikationer for produktets brug.

Hvis din reklamation er berettiget, vi vil dække rimelige returneringsomkostninger, og du kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for returforsendelsen, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Vi opkræver et gebyr på 5% af varens pris, dog minimum 250 kr. ex moms ved reklamationer, som er opstået som følge af en fejlagtig brug eller anden skadeforvoldende adfærd, samt hvis ingen fejl kan konstateres på produktet.

Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:
PURIFI
Ledreborg Alle 118D
4000 Roskilde
Danmark
DK36397101 (amps) / DK38644416 (transducers)

Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet. Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.
Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes du sende dine bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

4. Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop, dog undtager varer der er produceret på bestilling (made-to-order). Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager varen.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet, og fra anmeldelsen af fortrydelsen skal du inden for 14 dage returnere forsendelsen. Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Anmeldelsen foretages pr. mail på sales@purifi-audio.com. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med retur.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er anvendt udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. Varen må ikke have brugsspor.
Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage. Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.
Vi refunderer betalinger modtaget fra dig senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen eller den dag vi har modtaget den returnerede vare.

5. Klagemuligheder – oversigt og links:
Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: sales@purifi-audio.com

6. Opdateringer
Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 12.12.2019

ENGLISH VERSION

1. Payment
At purifi-audio.com you can pay with VISA, Mastercard, JBC, Diners, Discover and AMEX. The money will only be deducted from your account when the item is shipped with the exception of made-to-order items where money is deducted as soon as manufacturing commences.  You can also pay via PayPal or bank wire in which cases the money will be transferred immediately following your transaction approval.

All amounts are in Danish kroner (DKK). Product prices are disclosed both incl. and excl. VAT. Sales within Denmark are always settled incl. Danish VAT. For sales outside of Denmark VAT is settled based on the applicable Danish and EU legislation. The foreign purchaser is liable for all taxes/fees/etc. which the importing country may impose (Incoterm/DAP). Reservations are made for printing errors, proofreading errors, price changes, sold-out items, etc. We reserve the right to cancel any order.

Our Webshop uses an authorized payment server that encrypts all your card information with the SSL (Secure Socket Layer) protocol.

2. Delivery
We dispatch the goods within 7 days from the date of order unless otherwise stated when ordering or as informed afterwards, for example. via e-mail. Products denoted as made-to-order may take significnaltly longer to dispatch as manufacturing starts only after order/payment has been completed. Please refer to the approximated delivery/lead time as noted on the product page.

One of purifi-audio.com selected courier service is used. Depending on several factors, such as destination country, home address or business address a change in the freight price may occur. Should this be the case, you will be informed before the item is shipped and payment is deducted from your account. If you do not accept the stated change in the shipping cost, the order will be cancelled without any further costs for you.

Depending your country/region, you are presented with two delivery options: one is intended for private customers (private addresses) and the other option is only intended for corporate customers (company addresses). If you choose the delivery option that is intended only for company addresses, the courier company is likely to charge an extra fee for delivery to a private address in case they do not consider the stated address a legal company address. As a customer you are liable for paying this extra fee regardless of amount.

3. Warranty
A 2-year warranty is granted under Danish sales law. Our warranty applies to defects in material and/or fabrication. The complaint does not apply to defects or damage caused by improper operation or improper connection of the product. If the item is an electronic component, module or unit please refer to the product’s data sheet which contains specifications for the product’s use.

If your warranty claim is approved, we will cover reasonable return costs and you can get the item repaired, exchanged, money back or a price reduction, depending on the specific situation. The item must always be returned in proper packaging. Remember to get a receipt for the return shipment so that we can repay your shipping costs.

You must give notice within “reasonable time” after you have detected the error. If you advertise within two months after the error has been detected, the complaint will always be timely. We charge a fee of 5% of the price of the product, or a minimum of 250 kr. excl. VAT in the case of complaints which have arisen as a result of improper use or other harmful behavior or if no fault can be found on the product.

Upon return
Please contact, and return goods to:
PURIFI ApS
Ledreborg Alle 118D
4000 Roskilde
Danmark

When you return goods, please enclose a detailed description of the problem. Packages sent as “recipient pays for shipping” will NOT be received.

Refund
If a refund is approved, please send your bank details so we can transfer the amount to your account..

4. Right of withdrawal
A 14-day full right of return is granted on all goods purchased from our Webshop with the exception of goods produced on order (made-to-order) . The period is counted from the day you receive the item.

Withdrawal must be notified to us no later than 14 after the purchase, and from the cancellation notification, you must return the shipment within 14 days. Return costs will not be refunded.
The notification must made submitted by email to sales@purifi-audio.com. In the notice, you must make clearly state that you wish to exercise your right of withdrawal. You can also choose to use our standard withdrawal form.

Condition of returned item(s)
You will be liable for any deterioration in the value of the goods due to handling other than what is necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the item. In other words, you can try the item in the same way as if you tried it in a physical store.

If the item is used in excess of described above, we consider it to be ‘used’ which means that when if decide to proceed with the withdrawal process you will only get a part or nothing of the purchase price returned, all depending on the commercial value of the item.

In order to receive a full refund, you must ONLY evaluate the item the same way possible in a physical store. You can test the product by same means possible in a physical store, but do not take it in actual use. The product must not show any signs or traces of use.

We recommend that you send the item back in the original packaging. If the original packaging is missing, it may result in a depreciation of the item.

Refund
If you withdraw from your purchase, you’ll get your money back. If the item is impaired, we deduct the amount you are liable for.

We will refund payments received from you no later than 14 days from the latter of either day on which we received your message that you want to undo the appointment or the day we receive the item.

5. Disputes, links, others:
If you have a complaint about a product purchased from our Webshop, a complaint may be made to:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

If you are a consumer residing in another EU country, you can enter your complaint in the EU Commission’s online complaint platform. The platform can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Revisions
Latest update: 12.12.2019

************

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til:
PURIFI
Ledreborg Alle 118D
4000 Roskilde
Danmark
E-mail: sales@purifi-audio.com